Dokument prawny

napis pod tytułem

Powiadom znajomego:

 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Polski Związek Wędkarski, w skrócie PZW, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, samorządnym stowarzyszeniem miłośników wędkarstwa i sportu wędkarskiego, kontynuatorem tradycji zorganizowanego wędkarstwa w Polsce.

§ 2

 

 1. Podstawą prawną działania Związku jest:
  1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, z późniejszymi zmianami,
  2. Statut Polskiego Związku Wędkarskiego.
 2. Związek posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz i organów naczelnych jest m.st. Warszawa.
 2. Strukturę organizacyjną Związku tworzą okręgi i koła.
 3. Okręgi jako terenowe jednostki organizacyjne mogą posiadać osobowość prawną.
 4. Związek może być członkiem międzynarodowych organizacji wędkarskich.

§ 4

 1. Związek używa godła i barw, a władze i organy Związku pieczęci określającej ich nazwę.
 2. Wzór godła i barw ustala, na wniosek Zarządu Głównego, Krajowy Zjazd Delegatów.
 3. Godło Związku podlega ochronie prawnej.
 4. Wzór pieczęci Związku ustala Zarząd Główny.
 5. Związek obchodzi święto wędkarstwa polskiego w dniu 23 czerwca – Dzień Wędkarza.

§ 5

 1. Związek opiera działalność na pracy społecznej swych członków, a do prowadzenia spraw może tworzyć biura i jednostki gospodarcze oraz zatrudniać pracowników.
 2. Czynności związane z zatrudnianiem dokonują osoby wskazane w regulaminach zatrudniania i wynagradzania, uchwalanych przez władze Związku.

 

ROZDZIAŁ II
Cele Związku i sposoby ich realizacji

§ 6

Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody, edukacja i kształtowanie etyki wędkarskiej oraz upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb.

§ 7

Cele Związku realizowane są poprzez:

 1. reprezentowanie Związku w kraju i za granicą;
 2. współpracę z krajowymi, międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami wędkarskimi;
 3. współpracę z organizacjami i instytucjami proekologicznymi;
 4. współdziałanie z instytucjami powołanymi do ochrony przyrody i ekosystemów wodnych, zwalczania kłusownictwa rybackiego i innych szkód w środowisku wodnym;
 5. współdziałanie z ośrodkami naukowo-badawczymi, a w szczególności w zakresie ochrony ginących gatunków ryb i ich restytucji;
 6. nabywanie i użytkowanie wód, prowadzenie racjonalnej gospodarki wędkarskiej i rybackiej;
 7. prowadzenie ośrodków zarybieniowych;
 8. prowadzenie działalności gospodarczej z przeznaczeniem dochodów na działalność statutową.
 9. prowadzenie działalności, o której mowa w pkt. 8 regulują odrębne przepisy;
 10. prowadzenie schronisk i przystani oraz innych obiektów służących uprawianiu wędkarstwa i rekreacji;
 11. upowszechnianie sportu wędkarskiego, organizowanie zawodów w dyscyplinach wędkarskich w kraju, na zasadach obowiązujących w PZW oraz uczestnictwo w zawodach za granicą;
 12. organizowanie rekreacyjnych imprez wędkarskich;
 13. wyłanianie kadry w dyscyplinach sportu wędkarskiego;
 14. popularyzowanie idei wędkarstwa i działalności PZW wśród dzieci i młodzieży oraz prowadzenie pracy oświatowo-wychowawczej w zakresie wychowania, nauki, techniki, kultury fizycznej i sportu, związanych z ochroną przyrody i ochroną środowiska naturalnego, w tym prowadzenie obozowisk, baz wypoczynkowych bądź edukacyjnych na nieruchomościach Związku;
 15. edukację wędkarską i turystykę;
 16. 16)współpracę z organizacjami zajmującymi się resocjalizacją, zwalczaniem nałogów i patologii społecznych oraz prowadzącymi pracę ze środowiskami zagrożonymi wychowawczo;
 17. 17) prowadzenie egzaminów na kartę wędkarską;
 18. 18) prowadzenie działalności wydawniczej;
 19. 19) współdziałanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 20. 20) podejmowanie innych przedsięwzięć i pozyskiwanie środków służących do realizacji celów Związku;
 21. 21) uczestniczenie w realizacji zadań publicznych.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 8

Związek zrzesza członków:

1) zwyczajnych,

2) uczestników.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym Związku może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, zna

i uznaje Statut Związku oraz wniosła składkę członkowską ogólnozwiązkową.

2. Członkiem uczestnikiem Związku może być osoba fizyczna w wieku poniżej 16 lat, za

zgodą przedstawiciela ustawowego.

3. Członkiem Związku może być cudzoziemiec.

§ 10

1. O przyjęciu do Związku członków zwyczajnych i członków uczestników decyduje zarząd

koła.

2. Ewidencję członków prowadzi zarząd koła w formie określonej przez Zarząd Główny.

§ 11

1. Przyjęcia do Związku odmawia się osobie, która w ciągu ostatnich pięciu lat była karana

za naruszenie prawa z zakresu rybactwa i ochrony przyrody albo była wydalona ze

Związku prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego.

2. Od decyzji zarządu koła odmawiającej przyjęcia do Związku, przysługuje prawo

odwołania do zarządu okręgu, którego decyzja jest ostateczna.

§ 12

1. Członkostwo w Związku ustaje wskutek:

1) zgonu;

2) rezygnacji zgłoszonej na piśmie zarządowi macierzystego koła;

3) nieopłacenia składki członkowskiej ogólnozwiązkowej w terminie do 30 kwietnia

danego roku;

4) wykluczenia na mocy prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego.

2. Ustanie członkostwa w Związku stwierdza zarząd koła, dokonując skreślenia z ewidencji.

4

§ 13

1. Członek Związku, z ograniczeniami wynikającymi z ustawy Prawo o stowarzyszeniach,

ma prawo:

1) uczestniczyć w walnym zgromadzeniu koła;

2) wybierać i być wybieranym do władz i organów Związku na zasadach określonych

w niniejszym Statucie;

3) kierować wnioski i skargi do właściwych władz i organów Związku oraz uzyskiwać

odpowiedzi w terminach właściwych dla postępowania administracyjnego;

4) uprawiać wędkarstwo w wodach Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa i obowiązującym w PZW „Regulaminem amatorskiego połowu ryb”;

5) otrzymywać i nosić odznaki Związku;

6) otrzymywać diety, zwrot kosztów podróży oraz inne wydatki w wysokościach

określonych uchwałą właściwego zarządu;

7) pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach albo organach Związku danego

szczebla organizacyjnego;

8) przenieść się do innego koła wraz z kartą ewidencyjną, z zachowaniem nabytych praw

członkowskich.

2. Członek uczestnik Związku posiada uprawnienia wymienione w ust.1 pkt.1,2,3,4,5,6,8,

jeśli przepis szczególny tak stanowi.

§ 14

1. Członek zwyczajny Związku ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku;

2) kierować się zasadą wzajemnego poszanowania, strzec jedności i dobrego imienia

Związku;

3) sumiennie wykonywać zadania powierzone przez władze Związku

i wynikające z pełnionych funkcji w Związku;

4) chronić i dbać o mienie Związku, jako dobro wspólne;

5) przestrzegać przepisów rybackiego użytkownika i właściciela wody z zakresu

rybactwa, wędkarstwa i ochrony przyrody;

6) należeć tylko do jednego koła w Związku;

7) aktualizować dane osobowe i adres zamieszkania;

8) wnosić składkę członkowską ogólnozwiązkową nie później niż do 30 kwietnia danego

roku.

9) przestrzegać procedur, z zachowaniem i wyczerpaniem toku instancji, pod rygorem

pominięcia lub pozostawienia kwestii bez rozpoznania, dotyczących:

 

a) składania wyjaśnień, wniosków, postulatów, pism itp.,

b) wnoszenia środków odwoławczych od rozstrzygnięć władz i organów

statutowych Związku,

2.Wykonywanie obowiązków, wymienionych w ust. 1 dotyczy także członka

uczestnika.

5

§ 15

 

1. Za zasługi w działalności statutowej, członek Związku może otrzymać odznaki

honorowe PZW, medale oraz odznaki okolicznościowe i wyróżnienia.

2. Okręgi mogą ustanawiać i nadawać medale, odznaki, dyplomy i plakietki

okolicznościowe.

3. Za szczególne zasługi dla Związku, Krajowy Zjazd Delegatów może nadać tytuł

„Członek Honorowy PZW”. Osoba uhonorowana tym tytułem jest zwolniona z

wnoszenia składek na rzecz Związku.

4. Jednostkom terenowym Związku, w uznaniu dorobku, Zarząd Główny może przyznać

zbiorową odznakę „Za zasługi dla PZW”.

5. Osobom nie będącym członkami Związku oraz instytucjom szczególnie zasłużonym

dla wędkarstwa i Związku, Zarząd Główny może przyznać odznakę „Zasłużony dla

Polskiego Związku Wędkarskiego”.

6. Za szczególne zasługi w wieloletnim pełnieniu funkcji prezesa zarządu danego

szczebla, może być przyznany tytuł „Prezes Honorowy”.

7. Zasady nadawania i pozbawiania odznak honorowych i medali oraz tytułu Członek

Honorowy PZW, określają odrębne regulaminy uchwalone przez Zarząd Główny.

§ 16

1. Członek Związku nieprzestrzegający obowiązków określonych w § 14 pkt 1-7 i 9 podlega

odpowiedzialności organizacyjnej przed sądem koleżeńskim.

2. Karami wymierzanymi przez sąd koleżeński są:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) zawieszenie w prawach członka na okres od miesiąca do dwóch lat,

4) wykluczenie ze Związku z równoczesnym pozbawieniem wszystkich odznak i tytułu

Członka Honorowego PZW.

3. Kara podlega wpisowi do karty ewidencyjnej.

4. Postępowanie dyscyplinarne może zakończyć się uznaniem winy bez orzekania kary,

jeśli sąd uzna, że samo postępowanie dyscyplinarne odniosło spodziewany efekt, a straty

spowodowane przewinieniem są niewielkiej wagi lub zostały naprawione.

5. Zatarcie kar, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 następuje po upływie roku od

uprawomocnienia się orzeczenia.

6

6. Zatarcie kary, o której mowa w ust. 2 pkt 3 następuje po dwóch latach od upływu

terminu, na który kara została orzeczona, albo po roku od upływu tego terminu, na

wniosek ukaranego, na podstawie orzeczenia właściwego sądu koleżeńskiego.

7. Członek Związku, ukarany prawomocnym orzeczeniem sądu koleżeńskiego karą

określoną w ust. 2 pkt 2-3, lub skazany prawomocnym wyrokiem sądu

powszechnego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, ścigane z oskarżenia

publicznego, traci prawo do pełnienia funkcji we władzach i organach Związku,

łącznie z pozbawieniem mandatu delegata. Ukarany nie może być wybierany do władz i

organów Związku do czasu zatarcia kary.

ROZDZIAŁ IV

Władze, organy i zasady organizacyjne Związku

§ 17

1. Najwyższą władzą Związku jest Krajowy Zjazd Delegatów.

2. W okresie między zjazdami, władzą Związku jest Zarząd Główny.

3. Organem kontroli wewnętrznej w Związku są komisje rewizyjne

4. Organem orzekającym w sprawach przewinień członków są sądy koleżeńskie.

§ 18

1. Wybory do władz i organów wszystkich szczebli odbywają się w głosowaniu tajnym, wg

zasad określonych w ordynacji wyborczej. Wybory do władz, organów koła oraz

delegatów i zastępców delegatów na okręgowy zjazd delegatów odbywają się w

głosowaniu tajnym, chyba że większość członków walnego zgromadzenia opowie się za

głosowaniem jawnym.

2. Władze i organy Związku wybierane są spośród delegatów na Zjazd.

3. Członkowie ustępujących zarządów Związku, które nie otrzymały absolutorium, nie mogą

kandydować do władz i organów Związku danego i wyższego szczebla organizacyjnego w

najbliższej kadencji.

4. Członek innej organizacji wędkarskiej działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie

może być członkiem władz i organów Związku, jeżeli jej statut lub działania są sprzeczne

z interesem Związku.

5. Członek Związku, będący pracownikiem Związku, wybrany do władz albo organu

równorzędnego i wyższego szczebla organizacyjnego Związku, traci funkcje, jeśli w ciągu

trzech dni od daty wyboru nie złoży wniosku o rozwiązanie umowy o pracę za

porozumieniem stron. Pracodawca jest zobowiązany do uwzględniania tego wniosku w

ciągu kolejnych trzech dni.

7

6. Kadencja władz i organów trwa cztery lata i jest równoczesna. Nadzwyczajny Krajowy

Zjazd Delegatów zwołany celem przeprowadzenia nowych wyborów nie przerywa tej

kadencji.

7. Mandaty delegatów na zjazd okręgowy i na Zjazd Krajowy zachowują ważność w okresie

kadencji. Mandat delegata wygasa w przypadku rezygnacji, ukarania zgodnie z § 16 ust. 7

Statutu PZW, ustania członkostwa.

8. W przypadku przejścia delegata do innego okręgu, mandat delegata na Zjazd

Krajowy i okręgowy wygasa.

§ 19

1. Uchwały władz i organów Związku zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności

co najmniej połowy liczby ich członków, o ile inny przepis Statutu nie przewiduje

większości kwalifikowanej.

2. Uchwały władz wyższego szczebla dotyczące celów statutowych są obowiązujące dla

władz niższych szczebli organizacyjnych.

3. Władze wyższego szczebla mogą zawiesić, bądź uchylić każdą uchwałę władz niższego

szczebla, jeżeli jest sprzeczna z przepisami określonymi w § 2 ust. 1, uchwałami władz

wyższego szczebla oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.

§ 20

1. W przypadku zdekompletowania w czasie kadencji składu władz lub organów,

uzupełnienie następuje na najbliższym posiedzeniu tych władz lub organów, spośród

delegatów, którzy otrzymali kolejno najwyższą liczbę głosów, a w kołach spośród ich

członków. Uzupełnienie składu władz lub organów stwierdza uchwałą zarząd lub

organ, którego takie uzupełnienie dotyczy.

2. W przypadku zdekompletowania przekraczającego 1/2 składu władz i organów,

właściwy zarząd albo pełnomocnik wyznaczony przez zarząd wyższego szczebla,

zwołuje nadzwyczajny zjazd delegatów (nadzwyczajne walne zgromadzenie członków

koła) dla dokonania wyborów uzupełniających, najpóźniej w okresie trzech miesięcy

od daty stwierdzenia stanu zdekompletowania.

3. Władze i organy Związku mogą w drodze uchwały odwołać ze swego składu każdego

członka na skutek złożonej rezygnacji, z powodu jego bezczynności lub zawiesić na

czas postępowania dyscyplinarnego, w związku z postawionym zarzutem o działania

naruszające przepisy określone w § 14 pkt 1-7 i 9.

4. Prezesa zarządu, przewodniczącego komisji rewizyjnej i przewodniczącego sądu

koleżeńskiego w związku z wszczęciem postępowania dyscyplinarnego, zawiesza

zarząd wyższego szczebla lub odpowiednio organ nadrzędny. W odniesieniu do

8

prezesa Zarządu Głównego, przewodniczących Głównej Komisji Rewizyjnej i

Głównego Sądu Koleżeńskiego, uprawnienia te przysługują odpowiedniemu

organowi, który dokonał ich wyboru.

5. W przypadku śmierci, rezygnacji lub prawomocnego orzeczenia kary w postępowaniu

dyscyplinarnym w stosunku do prezesa, należy zwołać nadzwyczajny zjazd delegatów

lub nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła w terminie do 3 miesięcy.

6. Zjazd delegatów jest władny do podejmowania uchwał przy obecności powyżej 1/2

uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem § 68 ust. 1 i § 69.

7. W nadzwyczajnym zjeździe uczestniczą delegaci uprawnieni do brania udziału w

ostatnim zjeździe zwyczajnym, z zastrzeżeniem § 18 ust. 7 i 8.

8. Władze i organy nadrzędne sprawują nadzór nad władzami i organami niższego

szczebla oraz mają prawo zawieszenia w czynnościach pełnego lub częściowego

składu władz i organów tych szczebli, jeśli zostanie stwierdzone działanie sprzeczne z

przepisami określonymi w § 2 ust. 1 lub bezczynność.

9. Na okres zawieszenia władz, który nie może trwać dłużej niż sześć miesięcy lub do

czasu zakończenia toczącego się postępowania karnego albo dyscyplinarnego, funkcje

te wykonuje pełnomocnik powołany przez władze wyższego szczebla.

§ 21

1. Do rozpatrzenia spraw członków za naruszenie obowiązków określonych w § 14 pkt 1-7 i

9 właściwe są sądy koleżeńskie. W przypadku zrzeczenia się członkostwa w Związku nie

prowadzi się postępowania do czasu ponownego wstąpienia danej osoby do Związku. W

tym przypadku następuje zawieszenie biegu przedawnienia.

2. Przed sądami koleżeńskimi w charakterze oskarżycieli występują rzecznicy dyscyplinarni,

powołani przez właściwe zarządy Związku. Rzecznik dyscyplinarny, wykonując swoje

zadania, działa w imieniu i w interesie Polskiego Związku Wędkarskiego. Rzecznikiem

dyscyplinarnym może być powołany członek Związku o nieposzlakowanej opinii,

nienagannej postawie etyczno-moralnej oraz legitymujący się odpowiednimi

kwalifikacjami lub doświadczeniem związkowym.

3. Członek Związku pełniący funkcję prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza oraz

będący członkiem organów Związku nie może pełnić jednocześnie funkcji rzecznika

dyscyplinarnego tego samego szczebla.

4. Zasady stosowania kar oraz procedurę postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin

postępowania w sprawach przewinień członków PZW.

9

5. Prawomocne orzeczenie sądu koleżeńskiego może być poddane rewizji przez Główny Sąd

Koleżeński na podstawie umotywowanego wniosku:

1) Prezesa Zarządu Głównego,

2) Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego,

3) Rzecznika dyscyplinarnego Zarządu Głównego,

4) ukaranego, za pośrednictwem osób wymienionych w pkt. 1-3.

6. Wniosek ukaranego może być złożony jeden raz w terminie sześciu miesięcy od

uprawomocnienia się orzeczenia.

§ 22

Krajowy Zjazd Delegatów może być:

1) zwyczajny,

2) nadzwyczajny.

§ 23

1. Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje co 4 lata Zarząd Główny.

2. O terminie, miejscu i porządku dziennym Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarząd Główny

zawiadamia delegatów i zarządy okręgów na piśmie, co najmniej na 30 dni przed

Krajowym Zjazdem Delegatów, załączając do zawiadomienia sprawozdanie z działalności

oraz inne dokumenty i wnioski, będące tematem obrad Krajowego Zjazdu Delegatów.

§ 24

W Krajowym Zjeździe Delegatów uczestniczą:

1) delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy delegatów, proporcjonalnie do liczby członków,

zgodnie z ordynacją uchwaloną przez Zarząd Główny, z uwzględnieniem następujących

zasad wyborczych:

a) jeden delegat do 5 tys. członków,

b) każde rozpoczęte 5 tysięcy plus 2,5 tysiąca członków – następny delegat, według stanu

na 31 grudnia roku poprzedzającego Krajowy Zjazd Delegatów;

2) z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz i organów Związku oraz osoby

zaproszone.

§ 25

Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów należy:

1) uchwalenie porządku i regulaminu obrad;

2) ustalanie ogólnych kierunków działalności Związku;

3) rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych Zjazdowi;

4) określanie zasad podziału składki członkowskiej i przepływu środków finansowych w

Związku;

10

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Głównego, Głównej Komisji

Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

6) podejmowanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwały w przedmiocie

absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego;

7) ustalanie składu liczbowego zarządu oraz organów szczebla naczelnego;

8) wybór prezesa Zarządu Głównego, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji

Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego;

9) nadawanie tytułu Członek Honorowy PZW, na wniosek Zarządu Głównego;

10) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących realizacji celów statutowych

Związku;

11)uchwalanie Statutu, podejmowanie uchwał o zmianie Statutu oraz rozwiązaniu

Związku i rozporządzeniu jego majątkiem ;

12)określanie zasad i wysokości funduszu diet dla działaczy Związku na daną kadencję z

tytułu pełnienia funkcji społecznej;

13)ustalanie zasad ulg dla członków wyróżnionych odznakami PZW;

14) zatwierdzanie Regulaminu komisji rewizyjnych.

§ 26

1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów zwołuje Zarząd Główny z własnej inicjatywy

lub w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku wraz z uzasadnieniem przez:

1) Główną Komisję Rewizyjną,

2) co najmniej 1/3 zarządów okręgów,

3) 1/3 delegatów na ostatni Krajowy Zjazd Delegatów.

2. W przypadku niedotrzymania terminu przez Zarząd Główny, Nadzwyczajny Krajowy

Zjazd Delegatów zwołuje niezwłocznie Główna Komisja Rewizyjna.

3. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwały tylko w sprawach, do

rozpatrzenia których został zwołany.

§ 27

1. Zarząd Główny realizuje zadania statutowe Związku i odpowiada za swą działalność przed

Krajowym Zjazdem Delegatów.

2. Prezydium Zarządu Głównego pełni funkcję kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o

rachunkowości.

3. Funkcję organu zatwierdzającego w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w

ust. 2, wykonuje Zarząd Główny PZW.

§ 28

1) Zarząd Główny – wybierany przez Krajowy Zjazd Delegatów – liczy od 21 do 33

członków wraz z prezesem.

2) Na pierwszym posiedzeniu zarządu, które powinno się odbyć nie później niż 10 dni od

dnia wyborów, wybiera on spośród swych członków, na wniosek prezesa,

jedenastoosobowe prezydium w składzie:

11

− prezes wybrany przez Zjazd, oraz:

− wiceprezesi,

− skarbnik,

− sekretarz,

− członkowie Prezydium.

§ 29

1. Zarząd Główny obraduje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje prezes lub upoważniony przez niego członek

prezydium zarządu.

3. W okresie między posiedzeniami Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego

działalnością Związku kieruje prezes Zarządu Głównego lub wyznaczony przez niego

wiceprezes.

§ 30

Do zakresu działania i kompetencji Zarządu Głównego należy:

1) kierowanie pracą Związku w okresie pomiędzy Zjazdami i reprezentowanie go na

zewnątrz – postanowienia § 65 stosuje się odpowiednio;

2) realizowanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów;

3) zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów i przedstawianie mu dokumentów,

o których mowa w § 23;

4) uchwalanie ordynacji wyborczej;

5) rozpatrywanie wniosków pokontrolnych Głównej Komisji Rewizyjnej;

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Związku, zgodnie

z ustawą o rachunkowości;

7) zatwierdzanie rocznych budżetów Związku;

8) ustalanie wysokości składki członkowskiej ogólnozwiązkowej i wpisowego;

9) podejmowanie uchwał o tworzeniu, łączeniu się, następstwie prawnym, rozwiązywaniu

i likwidacji terenowych jednostek organizacyjnych oraz jednostek gospodarczych – przy

czym podjęcie uchwały o tworzeniu, likwidacji i połączeniu tych jednostek wymaga

większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków, w pozostałych

przypadkach wymagana jest zwykła większość przy obecności co najmniej 1/2 członków;

10) wydawanie przepisów regulujących działalność Związku;

11) nadawanie odznak związkowych i wyróżnień dla członków PZW i innych osób

wspomagających działalność statutową Związku;

12) powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań Związku i uchwalanie ich

regulaminów;

13) powoływanie Głównego Kapitanatu Sportowego i uchwalanie jego regulaminu;.

12

14) ustalanie zasad organizacji krajowych i międzynarodowych wędkarskich imprez

sportowych i rekreacyjnych oraz powoływanie kadr w dyscyplinach wędkarskich na

wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego; .

15) podejmowanie uchwał w przedmiocie obciążania, nabywania oraz zbywania

nieruchomości ogólnozwiązkowych;

16) ustalanie kierunków organizowania pracy z młodzieżą wędkarską;

17) ustalanie kierunków działalności Związku w dziedzinie ochrony

i zagospodarowania wód;

18) nadzorowanie działalności gospodarczej oraz wykonywanie praw wspólnika

i akcjonariusza w spółkach prawa handlowego;

19) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Związku;

20) organizowanie działalności naukowo-badawczej i wydawniczej dla potrzeb Związku;

21) udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków

majątkowych Związku oraz do czynności bankowych i procesowych dla wyznaczonych

przez Zarząd Główny osób;

22) powoływanie i odwoływanie - na wniosek prezesa Zarządu Głównego - dyrektora biura,

głównego księgowego, redaktora naczelnego Wiadomości Wędkarskich, kierowników

jednostek gospodarczych Zarządu Głównego oraz wykonywanie w stosunku do tych osób

czynności z zakresu prawa pracy. Umowy o pracę w imieniu Zarządu Głównego, zawiera

i rozwiązuje, prezes Zarządu Głównego. W stosunku do pozostałych pracowników

czynności z zakresu prawa pracy wykonuje dyrektor albo inna upoważniona osoba.

23) powoływanie i odwoływanie – na wniosek prezesa Zarządu Głównego - rzeczników

dyscyplinarnych Zarządu Głównego oraz rzecznika prasowego Zarządu Głównego;

24) wykładnia przepisów uchwalonych przez władze Związku, z wyłączeniem regulaminów

komisji rewizyjnych i sadów koleżeńskich.

25) uchwalenie Regulaminu komisji rewizyjnych.

26) uchwalanie Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW, sądów

koleżeńskich, na wniosek i w uzgodnieniu z Głównym Sądem Koleżeńskim.

27) uchwalanie regulaminu organizacyjnego koła.

§ 31

 

1. Prezydium Zarządu Głównego obraduje na posiedzeniach w miarę potrzeb, jednak nie

rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Prezydium Zarządu Głównego kieruje na bieżąco całokształtem zagadnień i spraw

podlegających kompetencji Zarządu Głównego, z tym, że podjęte uchwały w zakresie

spraw wymienionych w § 30, pkt. 3 – 15 oraz pkt. 18, pkt. 22 – 26 podlegają

przedłożeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

3. Zarząd Główny uchwały, o których mowa w ust. 2, może uchylić bądź zmienić.

4. Roczne sprawozdanie finansowe prezydium przedkłada Zarządowi Głównemu celem

zatwierdzenia.

5. Posiedzenia prezydium zwołuje prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes.

§ 32

13

Główna Komisja Rewizyjna liczy od 9 do 15 członków, wybranych przez Krajowy Zjazd

Delegatów. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie prezydium w

składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i dwóch członków.

§ 33

1. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd

Główny - na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej – zatwierdzonego przez Krajowy

Zjazd Delegatów.

2. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Związku;

2) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do Zarządu Głównego;

3) kontrolowanie działalności Zarządu Głównego nie rzadziej niż raz w roku;

4) współpraca z okręgowymi komisjami rewizyjnymi;

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Krajowym Zjeździe Delegatów oraz

informacji raz w roku na posiedzeniu Zarządu Głównego;

6) występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego

Zarządu Głównego.

3. Przedstawiciel komisji rewizyjnej danego szczebla organizacyjnego ma prawo

uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach władz Związku tego szczebla.

§ 34

1. Główny Sąd Koleżeński liczy od 9 do 11 członków wybranych przez Krajowy Zjazd

Delegatów.

2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swojego grona prezydium w

składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

3. Główny Sąd Koleżeński i sądy niższych instancji działają na podstawie regulaminu

uchwalonego przez Zarząd Główny.

§ 35

1. Przedstawiciel sądu koleżeńskiego danego szczebla organizacyjnego ma prawo

uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach władz Związku tego szczebla.

2. Główny Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności na Krajowym

Zjeździe Delegatów oraz raz w roku informację na posiedzeniu Zarządu Głównego.

§ 36

1. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje w pierwszej instancji sprawy przeciwko członkom

władz i organów – naczelnych oraz okręgowych, wszelkich spraw związanych z

członkostwem wywołanych wnioskiem ukaranego o zatarciu kary. Jest instancją

odwoławczą od orzeczeń okręgowych sądów koleżeńskich.

2. Główny Sąd Koleżeński orzeka w pierwszej i drugiej instancji w zespołach złożonych z

trzech członków wyznaczonych przez przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego.

3. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego może powoływać do składu orzekającego

członków okręgowego sądu koleżeńskiego.

4. W trybie rewizji Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w zespołach

pięcioosobowych.

14

ROZDZIAŁ V

Okręgi Związku

§ 37

1. Okręg jest terenową jednostką organizacyjną Związku zapewniającą

realizację celów Związku określonych w § 7 Statutu.

2. Terenem działania okręgu jest obszar terytorialny określony w uchwale Zarządu

Głównego o powołaniu danego okręgu, jako podmiotu uzyskującego odrębną

osobowość prawną.

3. Warunkiem powołania i istnienia okręgu jest posiadanie zdolności do samodzielnego

finansowania celów statutowych.

4. Dopuszcza się zbycie zorganizowanego zespołu składników niematerialnych

i materialnych między okręgami Związku. Nabywca staje się następcą prawnym

zbywcy i jest zobowiązany do przyjęcia solidarnej odpowiedzialności za jego

dotychczasowe zobowiązania.

5. Zbycie, o którym mowa w ust.4, następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego,

podjętej na wniosek wyrażony uchwałami okręgowych zjazdów delegatów okręgów

- (Zbywcy i Nabywcy).

6. Zarząd Główny dokonuje likwidacji okręgu w razie utraty zdolności określonej w

ust.3 oraz po wyczerpaniu procedury naprawczej.

7. Zarząd Główny wszczyna procedurę likwidacyjną okręgu w przeciągu trzech miesięcy

od daty powzięcia informacji o spełnieniu się przesłanek określonych w ust. 6

8. Wędkarskie użytkowanie wód leżących na terenie działania danego okręgu przez inny

okręg, wymaga zawarcia pisemnego porozumienia pomiędzy okręgami.

Postanowienia § 66 stosuje się odpowiednio,

9. Okręgi mogą organizować współpracę kół w ustalonych przez siebie rejonach.

10. Okręgi mogą między sobą zawierać porozumienia oraz podejmować współpracę

w zakresie realizacji zadań statutowych i wspólnej reprezentacji przed władzami

samorządowymi i agendami rządowymi.

11. Uchwałę o połączeniu lub zmianie granic okręgów podejmuje Zarząd Główny na

wspólny wniosek okręgowych zjazdów delegatów zainteresowanych okręgów.

§ 38

1. Łączenie się okręgów następuje uchwałą Zarządu Głównego, podjętą na wspólny

wniosek łączących się okręgów, wyrażony w uchwałach nadzwyczajnych okręgowych

zjazdach delegatów, zawierających w szczególności wskazania:

a) proponowanego terminu połączenia,

b) okręgu podlegającego przyłączeniu do łączącego się okręgu,

c) mienia okręgu , który podlega przyłączeniu.

2. Przez zgodny wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozumie się także wnioski zawarte w

odrębnych uchwałach nadzwyczajnych okręgowych zjazdów delegatów,

uwzględniające okoliczności wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Mienie okręgu, podlegającego przyłączeniu do drugiego z okręgów oraz prawa i

obowiązki okręgu przyłączonego, wynikające ze stosunków prawnych, których ten

okręg jest stroną, z chwilą połączenia stają się mieniem oraz prawami i obowiązkami

okręgu, do którego przyłączony jest drugi z nich w skutek sukcesji uniwersalnej,

wynikającej z połączenia się okręgów.

15

4. Skutek, o którym mowa w ust. 3, dotyczy w szczególności praw i obowiązków

wynikających z zawartych przez ten okręg umów o rybackie użytkowanie obwodów

rybackich obejmujących wody będące własnością Skarbu Państwa, zawieranych z

właściwymi jednostkami organizacyjnymi Skarbu Państwa.

5. Będące wynikiem połączenia okręgów ustanie bytu prawnego okręgu przyłączonego

nie stanowi likwidacji jednostki terenowej, określonej w innych postanowieniach

niniejszego Statutu.

6. W uchwale Zarządu Głównego, o której mowa w ust. 1, zamieszczone będą tryb i

zasady, których spełnienie konieczne jest dla skutecznego dokonania połączenia – w

tym czynności konieczne dla zakończenia bytu prawnego okręgu przyłączonego.

§ 39

1. Najwyższą władzą okręgu jest okręgowy zjazd delegatów.

2. W okresie między zjazdami, władzą okręgu jest zarząd okręgu.

3. Organem kontroli wewnętrznej okręgu jest okręgowa komisja rewizyjna.

4. Organem orzekającym w sprawach przewinień członków jest okręgowy sąd koleżeński.

§ 40

Okręgowy zjazd delegatów może być:

1) zwyczajny,

2) nadzwyczajny.

§ 41

1. Zwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwołuje co 4 lata zarząd okręgu, w terminie

uzgodnionym z Zarządem Głównym.

2. O terminie, miejscu i porządku dziennym okręgowego zjazdu delegatów, zarząd okręgu

zawiadamia delegatów i zarządy kół na piśmie co najmniej na 21 dni przed okręgowym

zjazdem delegatów, załączając do zawiadomienia sprawozdanie z działalności oraz inne

dokumenty i wnioski, będące tematem obrad okręgowego zjazdu delegatów.

§ 42

W okręgowym zjeździe delegatów uczestniczą:

1) delegaci wybrani na walnych zgromadzeniach członków kół, według ordynacji wyborczej

uchwalonej przez zarząd okręgu;

2) z głosem doradczym - członkowie ustępujących władz i organów oraz osoby zaproszone.

§ 43

Do kompetencji okręgowego zjazdu delegatów należy:

1) uchwalanie porządku i zatwierdzanie regulaminu obrad;

16

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie przedstawionych przez władze i organy okręgu sprawozdań

oraz programów działania;

3) rozpatrywanie wniosków zarządu okręgu, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu

koleżeńskiego oraz innych, zgłoszonych na zjeździe;

4) podejmowanie, na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej, uchwały w przedmiocie

absolutorium dla ustępującego zarządu okręgu;

5) ustalanie składu liczbowego zarządu oraz organów okręgu;

6) wybór prezesa zarządu okręgu, członków zarządu okręgu, okręgowej komisji rewizyjnej,

okręgowego sądu koleżeńskiego;

7) wybór delegatów i ich zastępców na Krajowy Zjazd Delegatów według ordynacji

wyborczej uchwalonej przez Zarząd Główny.

§ 44

1. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwołuje zarząd okręgu z własnej inicjatywy lub

w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku przez :

1) Zarząd Główny;

2) okręgową komisję rewizyjną,

3) co najmniej 1/3 zarządów kół,

4) 1/3 liczby delegatów na ostatni okręgowy zjazd delegatów.

2. W przypadku niedotrzymania terminu, nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów zwołuje

niezwłocznie okręgowa komisja rewizyjna.

3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd delegatów podejmuje uchwały tylko w sprawach,

dla rozpatrzenia których został zwołany.

§ 45

1. Zarząd okręgu liczy od 11 do 31 członków wybranych przez okręgowy zjazd delegatów

łącznie z prezesem.

2. Na pierwszym posiedzeniu zarządu, które powinno się odbyć nie później niż 10 dni od dnia

wyborów, na wniosek prezesa, dopuszcza się wybór prezydium spośród członków zarządu, w

skład którego wchodzą:

− prezes wybrany przez Zjazd, oraz

− wiceprezesi,

− sekretarz,

− skarbnik,

− członkowie prezydium.

3. Liczba członków prezydium nie może przekraczać 1/2 stanu liczbowego zarządu okręgu.

§ 46

1. Zarząd okręgu obraduje w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia zarządu okręgu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego członek zarządu.

3. W okresie między posiedzeniami prezydium i zarządu okręgu działalnością kieruje prezes

zarządu lub wyznaczony przez niego wiceprezes.

17

§ 47

Do zakresu działania zarządu okręgu należy:

1) kierowanie pracą okręgu w okresie pomiędzy zjazdami i reprezentowanie go na

zewnątrz;

2) realizowanie uchwał Krajowego i okręgowego zjazdu delegatów oraz Zarządu

Głównego dotyczących realizacji celów statutowych;

3) zwoływanie okręgowego zjazdu delegatów i przedstawianie mu dokumentów,

o których mowa w § 41 ust. 2;

4) uchwalanie ordynacji wyborczej dla kół,

5) rozpatrywanie wniosków pokontrolnych okręgowej komisji rewizyjnej i zaleceń

Głównej Komisji Rewizyjnej,

6) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych okręgu;

7) zatwierdzanie rocznych budżetów okręgu;

8) uchwalanie wysokości członkowskich składek na ochronę i zagospodarowanie wód;

9) podejmowanie uchwał o powoływaniu kół wędkarskich, terenie ich działania,

określenia minimalnej liczby członków i zasad ich likwidacji;

10)podejmowanie uchwał regulujących wewnętrzną działalność okręgu,

11)występowanie o nadawanie odznak związkowych oraz nadawanie okręgowych odznak

i wyróżnień okolicznościowych;

12)powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań okręgu oraz uchwalanie ich

regulaminów;

13) zawieranie umów pociągających za sobą zobowiązania finansowe okręgu do wartości

mienia stanowiącego jego własność, nabywanie nieruchomości za środki własne

okręgu, prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek, a także

dzierżawienie nieruchomości i przyjmowanie ich jako darowizn na rzecz okręgu;

14)podejmowanie uchwał o powoływaniu i likwidacji jednostek gospodarczych oraz

o tworzeniu i przystępowaniu do spółek prawa handlowego, większością 2/3 głosów

przy obecności co najmniej 2/3 członków;

15)prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód;

16)organizowanie wędkarskiej działalności sportowej i rekreacyjnej, oraz wyłanianie

okręgowych kadr, na wniosek okręgowego kapitanatu sportowego;

17)organizowanie pracy z młodzieżą wędkarską;

18)prowadzenie działalności szkoleniowej;

19)sprawowanie nadzoru finansowego i organizacyjnego nad działalnością jednostek

organizacyjnych okręgu;

20)nadzór nad obsługą finansowo-księgową kół i prowadzenie ewidencji finansowoksięgowej kół;

21)kierowanie działalnością gospodarczą oraz wykonywanie praw wspólnika

i akcjonariusza w spółkach prawa handlowego;

22) zarządzanie i nadzór nad gospodarowaniem nieruchomościami Związku,

stanowiącymi jego własność oraz z których okręg korzysta na podstawie umów;

18

23)współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi, prowadzenie działalności

wydawniczej oraz współdziałanie z innymi organizacjami wędkarskimi;

24) zawieranie porozumień o współpracy z zagranicznymi organizacjami wędkarskimi;

25)powoływanie i odwoływanie - na wniosek prezesa zarządu okręgu - dyrektora biura,

głównego księgowego oraz kierowników jednostek gospodarczych zarządu okręgu.

Umowy o pracę w imieniu zarządu okręgu zawiera się w trybie § 65.

26)powoływanie i odwoływanie – na wniosek prezesa zarządu okręgu - rzeczników

dyscyplinarnych oraz rzecznika prasowego zarządu okręgu;

27)udzielanie pełnomocnictw do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków

majątkowych okręgu oraz do czynności bankowych

i procesowych dla wyznaczonych przez zarząd okręgu osób;

28)podejmowanie uchwał w sprawie współpracy między okręgami

w zakresie realizacji celów statutowych Związku;

29)organizowanie współpracy kół;

30)powoływanie komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską.

§ 48

1. Prezydium zarządu okręgu obraduje na posiedzeniach w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej

niż raz w miesiącu.

2. Prezydium zarządu okręgu kieruje na bieżąco całokształtem zagadnień i spraw

podlegających kompetencji zarządu okręgu. Uchwały podjęte w zakresie spraw

wymienionych w § 47, pkt. 3 – 14, 23 – 25, 27 podlegają przedłożeniu na najbliższym

posiedzeniu zarządu okręgu. Zarząd okręgu może uchwały te uchylić bądź zmienić.

3. Roczne sprawozdanie finansowe przedstawia prezydium albo skarbnik zarządu okręgu,

celem zatwierdzenia przez zarząd okręgu.

4. Posiedzenia prezydium i zarządu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego

wiceprezes.

§ 49

Okręgowa komisja rewizyjna liczy od 5 do 9 członków wybranych przez okręgowy zjazd

delegatów. Ukonstytuowanie powinno nastąpić w terminie 10 dni od daty wyborów.

Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie: przewodniczącego,

zastępcę przewodniczącego i sekretarza

§ 50

1. Okręgowa komisja rewizyjna działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego w trybie

§ 25 pkt. 14 i § 33 ust. 1 Statutu.

2. Do zakresu działania okręgowej komisji rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności okręgu;

2) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do zarządu okręgu;

3) kontrolowanie działalności zarządu okręgu nie rzadziej niż raz w roku;

4) współpraca z komisjami rewizyjnymi kół;

5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na okręgowym zjeździe delegatów oraz

informacji raz w roku na posiedzeniu zarządu okręgu;

19

6) występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu

okręgu.

§ 51

1. Okręgowy sąd koleżeński liczy od 7 do 9 członków, wybranych przez okręgowy zjazd

delegatów.

2. Członkowie okręgowego sądu koleżeńskiego wybierają ze swojego grona:

przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza w terminie 10 dni od daty

wyborów.

§ 52

1.Okręgowy sąd koleżeński działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd

Główny.

2.Okręgowy sąd koleżeński składa sprawozdanie ze swojej działalności na okręgowym

zjeździe delegatów, oraz informację raz w roku na posiedzeniu zarządu okręgu.

3. Postanowienia § 36 ust. 1. stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ VI

Koła Związku

§ 53

1. Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Związku, powoływaną uchwałą zarządu

okręgu.

2. Koła mogą tworzyć sekcje, będące ich komórkami organizacyjnymi.

3. Koła mogą tworzyć kluby zainteresowań wędkarskich.

§ 54

1. Władzami koła są:

1) walne zgromadzenie członków koła,

2) zarząd koła - między walnymi zgromadzeniami członków koła.

2. Organami koła są:

1) komisja rewizyjna,

2) sąd koleżeński.

3. Walne zgromadzenia członków koła mogą być:

1) zwyczajne:

a) sprawozdawcze,

b) sprawozdawczo-wyborcze,

2) nadzwyczajne.

4. Walne zgromadzenie sprawozdawcze członków koła odbywa się corocznie,

a walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków koła co 4 lata,

w terminach uzgodnionych z zarządem okręgu.

20

5. O terminie i miejscu walnego zgromadzenia członków koła, zarząd koła powiadamia

członków lub delegatów, co najmniej na 21 dni przed terminem zgromadzenia.

6. Zarząd koła zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła:

1) na żądanie zarządu okręgu,

2) na podstawie własnej uchwały,

3) na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej lub komisji rewizyjnej koła,

4) na wniosek 1/3 członków koła.

7. Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków koła podejmuje uchwały tylko

w sprawach, do rozpatrzenia których zostało zwołane.

8. Walne zgromadzenie członków koła jest władne do podejmowania uchwał

w pierwszym terminie, przy obecności powyżej 1/2 uprawnionych do głosowania, lub w

drugim terminie, bez względu na liczbę uczestników zgromadzenia.

9. W kołach posiadających sekcje, w walnym zgromadzeniu członków koła, biorą udział

delegaci wybrani na zebraniach sekcji, według ordynacji wyborczej ustalonej przez zarząd

koła. Członek koła może należeć tylko do jednej sekcji.

§ 55

Do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia członków koła należy:

1) rozpatrywanie sprawozdań i wniosków zarządu koła, komisji rewizyjnej oraz sądu

koleżeńskiego;

2) podejmowanie, na wniosek komisji rewizyjnej na walnym zgromadzeniu sprawozdawczowyborczym członków koła, uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego

zarządu koła;

3) ustalanie składu liczbowego władz i organów koła;

4) wybór prezesa i członków zarządu koła, komisji rewizyjnej oraz sądu koleżeńskiego;

5) wybór delegatów i ich zastępców na okręgowy zjazd delegatów, według ordynacji

wyborczej uchwalonej przez zarząd okręgu;

6) uchwalanie planu działania oraz budżetu koła na kolejny rok, po uprzednim

zaopiniowaniu preliminarza budżetu przez zarząd okręgu;

7) zobowiązywanie członków koła do wykonywania pracy na rzecz koła lub wniesienia

ekwiwalentu.

§ 56

1. Zarząd koła składa się z 5 do 15 członków wraz z jego prezesem, wybieranych przez

walne zgromadzenie członków koła, na podstawie ordynacji wyborczej ustalonej przez

zarząd okręgu.

2. Na pierwszym posiedzeniu zarządu koła, które powinno się odbyć nie później niż

7 dni od dnia wyborów, członkowie zarządu wybierają spośród siebie na wniosek prezesa:

− wiceprezesów,

− sekretarza,

− skarbnika,

− gospodarza koła,

3. Na wniosek prezesa, zarząd powołuje rzecznika dyscyplinarnego koła.

21

4. Zarząd koła odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz

w miesiącu.

5. Posiedzenia zarządu koła zwołuje prezes lub wyznaczony przez niego członek zarządu.

6. W okresie między posiedzeniami zarządu, pracą koła kieruje oraz je reprezentuje prezes

lub wyznaczony przez zarząd koła jego członek.

§ 57

Do zakresu działania i kompetencji zarządu koła należy:

1) kierowanie pracą koła w okresie pomiędzy walnymi zgromadzeniami członków koła;

2) realizowanie uchwał władz Związku i walnego zgromadzenia członków koła;

3) zwoływanie walnego zgromadzenia członków koła;

4) realizowanie zaleceń okręgowej komisji rewizyjnej;

5) rozpatrywanie wniosków okręgowej komisji rewizyjnej oraz komisji rewizyjnej koła;

6) uchwalanie ordynacji wyborczej dla sekcji;

7) uchwalanie planu pracy i preliminarza budżetowego;

8) przyjmowanie członków i prowadzenie ewidencji oraz skreślanie z listy członków

zgodnie z § 11 i 12;

9) podejmowanie uchwał o działalności sekcji i klubów zainteresowań wędkarskich, na

podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny o ich tworzeniu,

funkcjonowaniu lub likwidacji; uchwalanie regulaminów regulujących wewnętrzną

działalność koła;

10) występowanie o nadawanie odznak związkowych oraz nadawanie odznak i wyróżnień

okolicznościowych koła;

11) powoływanie komisji niezbędnych do realizacji zadań koła;

12) organizowanie wędkarskiej działalności sportowej i rekreacyjnej;

13) organizowanie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz finansowanie tej działalności;

14) prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony i zagospodarowania wód na swoim terenie

działania;

15) administrowanie - na podstawie pełnomocnictwa zarządu okręgu - powierzonym

majątkiem okręgu, w tym zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów do wysokości

środków zatwierdzonych w budżecie koła;

16) prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości Statutu, etyki wędkarskiej, Regulaminu

amatorskiego połowu ryb, zasad i technik wędkowania oraz popularyzacja wiedzy

o ochronie wód i gospodarce rybackiej;

17) wnioskowanie o powołanie komisji do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską;

18) powoływanie i odwoływanie rzecznika dyscyplinarnego zarządu koła.

§ 58

Komisja rewizyjna koła składa się z 3 do 7 członków wybranych przez walne zgromadzenie

członków koła, którzy w terminie 7 dni od dnia wyborów, wybierają spośród siebie:

przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

22

§ 59

1. Komisja rewizyjna koła działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego w trybie § 25 pkt.

14, § 33 ust. 1 Statutu.

 

2. Do zakresu działania komisji rewizyjnej koła należy:

1) kontrolowanie działalności koła, nie rzadziej niż raz do roku;

2) występowanie z zaleceniami i wnioskami pokontrolnymi do zarządu koła;

3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na walnym zgromadzeniu członków koła;

4) występowanie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu koła na

walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym członków koła.

§ 60

1. Sąd koleżeński koła składa się z 3 do 11 członków wybranych przez walne zgromadzenie

członków koła, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę

i sekretarza w terminie 7 dni od daty wyborów.

2. Sąd koleżeński koła składa sprawozdanie ze swojej działalności na walnym zgromadzeniu

członków koła.

§ 61

1. Sąd koleżeński koła orzeka w zespołach złożonych z trzech członków, z których jeden,

wyznaczony przez przewodniczącego sądu koła, jest przewodniczącym zespołu

orzekającego.

2. Sąd koleżeński koła, jako pierwsza instancja rozpatruje sprawy przeciwko członkom koła,

z wyjątkiem spraw członków, którzy pełnią funkcje we władzach i organach koła lub

władzach i organach wyższych szczebli.

§ 62

Na podstawie porozumień dwu lub więcej kół może być utworzony wspólny dla tych kół sąd

koleżeński.

ROZDZIAŁ VII

Mienie i reprezentacja Związku

§ 63

1. Mienie stanowią własność i inne prawa majątkowe Związku i okręgów.

2. Związek jest podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych, które dotyczą mienia

Związku nie stanowiącego własności okręgów.

3. Okręg jest podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych, które dotyczą mienia

okręgu.

4. Na wniosek zarządu okręgu, Zarząd Główny może przenieść na okręg własność lub inne

prawa do nieruchomości znajdującej się na terenie działania tego okręgu, jeśli przemawia

23

za tym ważny interes okręgu, a nie stoi to w sprzeczności z interesami innych okręgów

oraz jest uzasadnione interesem gospodarczym i względami organizacyjnymi Związku.

5. Zbycie praw do nieruchomości przez okręg wymaga uprzedniej zgody Zarządu

Głównego.

6. W przypadku sprzedaży przez okręg nieruchomości, prawo pierwokupu przysługuje

Związkowi.

7. Środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości nie mogą być wykorzystane na

finansowanie bieżącej działalności.

8. Tworzenie i przystępowanie okręgu do spółek prawa handlowego wymaga zgody Zarządu

Głównego.

§ 64

1. Gospodarka mieniem Związku prowadzona jest na podstawie budżetu bilansującego

przychody i wydatki jednostek wszystkich szczebli.

2. Zasady ewidencji majątku i funduszy reguluje ustawa o rachunkowości oraz zakładowy

plan kont.

3. Rokiem obrachunkowym w Związku jest rok kalendarzowy.

§ 65

1. Do reprezentowania Związku w sądzie i poza nim, upoważnieni są na zasadzie

reprezentacji łącznej dwaj członkowie Zarządu Głównego, z koniecznym udziałem jednej z

osób pełniących funkcję:

- prezesa,

- skarbnika,

- sekretarza.

2. Do składania w imieniu Związku oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz dla

udzielania pełnomocnictw do składania takich oświadczeń, uprawnieni są działający na

podstawie uchwały łącznie dwaj członkowie Zarządu Głównego, z koniecznym udziałem

jednej z osób pełniących funkcję wymienionych w ust. 1.

3.W odniesieniu do okręgu, postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

§ 66

1. Zarządy okręgów mają obowiązek poddawać spory majątkowe między okręgami

postępowaniu mediacyjnemu, uregulowanemu odrębnymi przepisami.

2. Zasady i przepisy postępowania mediacyjnego ustala uchwałą Zarząd Główny.

§ 67

1. W przypadku likwidacji okręgu o przeznaczeniu jego mienia decyduje okręgowy zjazd

delegatów. Gdy podjęcie decyzji nie jest możliwe, decyzję podejmuje Zarząd Główny.

2. Mienie likwidowanego okręgu może być przeznaczone wyłącznie na cele statutowe

Związku.

3. W przypadku likwidacji koła, o przeznaczeniu mienia, z którego korzystało, decyduje

zarząd okręgu.

4. Procedurę likwidacji okręgu określa uchwała Zarządu Głównego.

5. Procedurę likwidacji kół i klubów określa uchwała zarządu okręgu.

24

ROZDZIAŁ VIII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku

§ 68

1. Zmianę Statutu uchwala Krajowy Zjazd Delegatów większością 2/3 głosów, przy

obecności co najmniej 2/3 delegatów.

2. W przypadku wniosku o zmianę Statutu złożonego przez co najmniej 1/3 zarządów

okręgów, wraz z projektem zmian, w terminie nie krótszym niż trzy miesiące przed

rozpoczęciem Krajowego Zjazdu Delegatów, Zarząd Główny zobowiązany jest

przedłożyć ten wniosek Krajowemu Zjazdowi Delegatów do rozpatrzenia.

3. Wniosek Zarządu Głównego o zmianę Statutu wraz z projektem zmian musi być

zgłoszony przy zachowaniu terminu określonego w ust. 2.

§ 69

Rozwiązanie się Związku wymaga uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów podjętej

większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 delegatów.

§ 70

W razie rozwiązania się Związku jego majątek zostanie przekazany na cele określone przez

Krajowy Zjazd Delegatów, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.

Menu